พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

พนักงงานรักษาความปลอดภัยทุกนายมีใบประกอบวิชาชีพ,ติดบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต มีเข็มกลัดแสดงสัญญาลักษณ์ ตามที่ พรบ.ธุรกจิ รปภ.กำหนด และ ทุกคนมีอุปกรณ์ เครื่องแบบตามที่ระเบียบบริษัทกำหนด