ประชุมเกี่ยวกับมาตรการรองรับ Covid 19

ประชุมเกี่ยวกับมาตรการรองรับ Covid 19 เนื่องจากเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกและหาแนวทางรองรับนโยบายภาครัฐและเตรียมความพร้อมหากมีการปิดเมืองเกิดขึ้น