จัดสัมนาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9000:2015 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

ทางฝ่ายบริหารงานได้จัดอบรมสัมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9000:2015  เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการให้บริการกับลูกค้าทางด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้น