อบรมเกี่ยวกับความรู้ในการใช้สารเคมีปรับสภาพน้ำ

ทางบริษัทมีการจัด Re-training เกี่ยวกับการใช้สารเคมีและตรงตามคู่มือการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความรู้-ความสามารถและนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี